สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ เทศบาลตำบลบางริ้น

1.สภาพทั่วไป

1.1   ที่ตั้ง 
       -  เทศบาลตำบลบางริ้น   อยู่ห่างจากอำเภอเมืองระนองประมาณ   1   กิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับ    เขตเทศบาลเมืองระนอง 
           มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านโดยมีอาณาเขต
                                     ทิศเหนือ          ติดกับ       ตำบลบางนอน  และตำบลเขานิเวศน์  
                                     ทิศตะวันออก    ติดกับ       ตำบลหาดส้มแป้น
                                     ทิศใต้             ติดกับ       ตำบลหงาว
                                     ทิศตะวันตก      ติดกับ       ตำบลปากน้ำ  และทะเลอันดามัน
1.2   เนื้อที่  
       -  เทศบาลตำบลบางริ้น  มีเนื้อที่ 78.653 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,158.125  ไร่

1.3   ภูมิประเทศ
          -  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและมีที่ราบตอนกลาง  
          ทางด้านทิศตะวันตกเป็นทะเลโดยมีพื้นที่เป็นภูเขาประมาณ     30%  ของพื้นที่  เป็นที่ราบและป่าชายเลน  ประมาณ  70 %  
          ของพื้นที่

1.4  จำนวนหมู่บ้าน   6   หมู่บ้าน   

      1.   หมู่ที่  1   บ้านบางกลาง
      2.   หมู่ที่  2   บ้านบางริ้น
      3.   หมู่ที่  3   บ้านพรรั้ง
      4.   หมู่ที่  4   บ้านระนองพัฒนา
      5.   หมู่ที่  5   บ้านแพใหม่
      6.   หมู่ที่  6   บ้านบางกลางบน (มิตรภาพ)
          - จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  6  หมู่   ได้แก่  หมู่ที่  1,2,3,4,5,6

1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล    องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

1.6  ประชากร   มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  24,891   คน    แยกเป็นชาย    13,104    คน  หญิง  11,787  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  
       316  คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  10,090  ครัวเรือน........ข้อมูล ณ วันที่    16 มิถุนายน  2549 
       อ้างอิง :  ข้อมูลฝ่ายทะเบียนและบัตร     อำเภอเมืองระนอง

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1    อาชีพ  

    1.  อาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  อาทิเช่น  ยางพารา  มะพร้าว  มะม่วงหิมพานต์    สะตอ  
         ปาล์ม  สวนผลไม้  เงาะ  มังคุด ทุเรียน    พื้นที่ที่ใช้ทำการเพาะปลูกอยู่บริเวณหมู่ที่ 1,2  และ 3

    2.  การปศุสัตว์  เป็นการเปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบครอบครัวมาเป็นการเลี้ยงแบบฟาร์ม  เช่น  ไก่ไข่  ไก่เนื้อ  สุกร  วัว  เป็ด  กระบือ          ฯลฯ  ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2 และ 3

    3.  การประมง  เป็นการทำประมงน้ำเค็มในพื้นที่เกาะกำ  ซึ่งเป็นฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีปลาชุกชุม ส่วนการประมงน้ำจืดเป็นแบบ             เลี้ยงในครอบครัว  หรือธรรมชาติตามคูคลอง   หนอง  บึง   ซึ่งมีน้อยไม่อาจเป็นสินค้าได้

    4.  การพาณิชยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าประเภทอาหาร   เสื้อผ้า  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ธนาคารพาณิชย์  โรงแรม  
        โชว์รูมรถยนต์

    5.  อุตสาหกรรม  มีการจัดทำโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย  เช่น  โรงน้ำแข็ง  โรงงานผลิตน้ำดื่ม  ห้องเย็น  โรงเลื่อย  เตาถ่าน            โรงงานปลาป่น  โรงงานแปรรูปสินค้า  โรงงานอัดแก๊ส  เป็นต้น

    6.  รับจ้าง  ใช้แรงงานจาก  2  แหล่ง  คือ  แรงงานคนในท้องถิ่น  และแรงงานคนต่างด้าว  (สหภาพเมียนม่าร์)

2.2    หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

               -  ธนาคาร                  2           แห่ง

               -  โรงแรม                  5           แห่ง

               -   เกตส์เฮ้า               6            แห่ง

               -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ         11       แห่ง

               -  โรงงานอุตสาหกรรม     107      แห่ง

3.      สภาพทางสังคม

3.1    การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                      3            แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                         1          แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                          -            แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                 1            แห่ง

3.2    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์                                                7              แห่ง

-  มัสยิด                                                                  1              แห่ง

-  ศาลเจ้า                                                               4              แห่ง

- โบสถ์                                                                  1              แห่ง

3.3    สาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                              2              แห่ง

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                   1              แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                        ร้อยละ                  100 %

-  ร้านค้า                                                                                300         แห่ง

-  ร้านอาหาร                                                                        130         แห่ง

3.4    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ                      2              แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                  -              แห่ง

-  รถยนต์ดับเพลิง                1              คัน


4.      การบริการพื้นฐาน

4.1    การคมนาคม 

       มีถนนสายสำคัญ  ดังนี้

-          ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4 (ถนนเพชรเกษม)

-          ทางหลวงจังหวัด   หมายเลข  4080 (เทศบาลเมือง – สะพานปลา)

-          ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง  ลาดยาง  และคอนกรีต

4.2    การโทรคมนาคม

-     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           1              แห่ง

-     สถานีโทรคมนาคม  อื่นๆ            2              แห่ง  

(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  , สถานีวิทยุโทรทัศน์  ช่อง  11)

4.3    การมีไฟฟ้าใช้  

-  ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบางริ้นมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 

4.4    แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ , ลำห้วย                             3              สาย

-  บึง , หนอง  และอื่นๆ                     6              แห่ง

4.5    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                                        5              แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                                           1,726      แห่ง

-  บ่อโยก                                               6              แห่ง


5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

5.1.1           แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

-          น้ำฝน  เป็นส่วนสำคัญแก่การเพาะปลูก  และใช้อุปโภค  บริโภค

-          แหล่งน้ำผิวดิน  ได้แก่  แหล่งน้ำตามขุมเหมืองร้าง  บ่อน้ำดิน  แม่น้ำลำคลองสายเล็ก ๆ 

       (คลองบางริ้น,คลองพรรั้ง)

-          แหล่งน้ำใต้ดิน    ได้แก่  บ่อน้ำบาดาล

5.1.2           แหล่งแร่  เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรแร่หลายชนิด  เช่น

-          แร่โลหะ  เช่น  แร่ดีบุก  วุลเฟรม  พบมากบริเวณเชิงเขา  และชายฝั่งทะเล

-          แร่โลหะหนัก  เช่น  แร่โดลิมไนท์  พบบริเวณเดียวกับแร่ดีบุก

5.1.3           ป่าไม้เป็นพื้นที่ป่าดงดิบ  และป่าไม้ชายเลน

5.1.4           มีแหล่งน้ำแร่ร้อน      2      แห่ง

6.  ศักยภาพในตำบล

ก.        ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

(1)    จำนวนบุคลากร

จำนวน           65           คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                24           คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง               14       คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา                    6          คน

ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข        18       คน

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              17           คน

(2)    ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา                                28           คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา              25           คน

ปริญญาตรี                                    13           คน

(3)    รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ   2548  (30  ก.ย. 48)              28,692,420.41.-  บาท  

แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง          5,223,780.75.- บาท  

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                       18,381,423.28.-บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                     5,087,216.38.-   บาท

หมายเหตุ    ข้อมูลรายได้จากประมาณการรายรับ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548


ข.      ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

                                1)  การรวมกลุ่มของประชาชน

อำนวยกลุ่มทุกประเภท          20              กลุ่ม     แยกประเภทกลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพ                                 14             กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์                           6             กลุ่ม

-  กลุ่มอื่น ๆ                                  -                กลุ่ม

                                2)  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

เทศบาลตำบลบางริ้น มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา  มีพื้นที่ติดต่อกับ

เทศบาลเมืองและเชื่อมต่อกับตำบลอื่นๆ  ทำให้การเดินทางสะดวก  แล้วยังใกล้กับแหล่งศูนย์รวมต่างๆ

ของจังหวัด   มีปัจจัยที่อำนวยในการประกอบธุรกิจ  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ทะเล 

ยังมีภูมิทัศน์เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวอันได้แก่น้ำตก 16 ราง และบ่อน้ำแร่ร้อน 2 แห่ง


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น  ได้แก่โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล


โครงสร้างการบริหารงาน

เทศบาลตำบลบางริ้น  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  5  ส่วนคือ


1.       สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราช    

การที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะร่วมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโนบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล


                2.       ส่วนการคลัง

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ   เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


3.       ส่วนโยธา

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษา  เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


4.       ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลบางริ้น

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  บำรุง

รักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา  งานถ่ายโอนด้านอาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน  วัสดุอุปกรณ์การเรียน  งานควบคุมดูแลผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  งานส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ   งานสังคมสงเคราะห์   งานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  งานวันผู้สูงอายุ  งานวันเด็ก   งานประเพณีที่สำคัญ    งานอนุรักษ์และบำรุงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   และงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางริ้น

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   งานรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะ  งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่งปฏิกูล   งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  งานควบคุมโรงงาน  งานตรวจสอบและดูแลในด้านขออนุญาตกิจกรรมต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  งานควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นพาหนะ  งานรณรงค์สร้างจิตสำนึก  งานให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน  งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยชองบ้านเมือง และงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายCreate your own web pages in minutes...
ข้อมูลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่เวปโซด์  เทศบาลตำบลบางริ้น   อำเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง.................คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ำแร่  มุกแท้เมืองระนอง
เทศบาลตำบลบางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 0-7782-2944   
Web Master : chanin_2000@hotmail.com
http://bangrin.comyr.com/